Barnehagen

Dokumenter

Du kan se igjennom eller laste ned PDF-filen ved å trykke på bilde eller knappen under bildet.

Årsplan

Vedtekter etter Barnehageloven

Vedtekter etter Samvirkeloven

Årsplan

Vedtekter etter Barnehageloven

Vedtekter etter Samvirkeloven

Styringsorganer

Styret:

Alle som har barn i Trollsteinen barnehage SA har kjøpt en andel som gir rett til en barnehageplass og en stemme på årsmøtet. Årsmøtet er samvirkets øverste mydighet. Samvirket ledes av et styre bestående av 5 medlemmer, hvorav minst 3 er valgt fra laget. Styret skal drive samvirket på best mulig måte i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak.

Styreleder: Erik Seierstad. Epost: seierstad@gmail.com

Foreldreråd (FAU):

Foreldrerådet består av foresatte til alle barna. Det skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarebeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan ta opp saker som er av betydning for foreldre og barn og fremme dette for barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU):

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. SU skal arbeide med saker som er av betydning både for personalet, foresatte og andre brukere av barnehagen. SU skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Leder: Carolina Eklund. Epost: carolina.eklund@gmail.com

Larvik kommune:

Larvik kommune som barnehagemyndighet har ansvaret for alle barnehagene i Larvik kommune. Kommunen er pliktig til å føre tilsyn, gi veiledning og å følge opp alle barnehagene. Trollsteinen barnehage mottar fra Larvik kommune et årlig driftstilskudd som er knyttet opptil hva kommunen bruker på barne som går i kommunens egne barnehager. Daglig leder er kontaktperson dersom kommunen henvender seg til barnehagen.

Galleri